Algemene voorwaarden

1. Toepasbaarheid 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Nicole Megens Onderwijscoaching, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, nascholingen, coaching, en andere vormen van begeleiding hierna te noemen ‘trainingstraject’ of ‘coaching’.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Nicole Megens Onderwijscoaching. 

2.Aanbieding en overeenkomst 

2.1 Een offerte heeft een geldigheidsduur van maximaal vier weken tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de offerte. Aanvaarding van de offerte na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Nicole Megens Onderwijscoaching.
2.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Nicole Megens Onderwijscoaching komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de offerte. 
2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging schriftelijk hebben bevestigd.
2.4 Na ondertekening door de opdrachtgever heeft deze 7 dagen bedenktijd waarbinnen hij zonder opgave van redenen of kosten de opdracht kan annuleren.

3.Annulering door opdrachtgever 

3.1 De opdrachtgever voor een trainingstraject of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training of coaching te annuleren per aangetekend verzonden brief.
3.2 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van een trainingstraject of coaching is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen.
3.3 Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de training of coaching is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.
3.4 Bij annulering na drie weken voor aanvang van de training of coaching is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen. 
3.5 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan een ondersteuningstraject of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

4.Annulering door Nicole Megens Onderwijscoaching

4.1 Nicole Megens Onderwijscoaching heeft in geval van een trainingstraject het recht om bij ziekte, calamiteiten of overmacht zonder opgave van redenen een trainingstraject te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Nicole Megens Onderwijscoaching betaalde bedrag. Dit vindt binnen 14 dagen plaats. 
4.2. Nicole Megens Onderwijscoaching heeft het recht uiterlijk 14 dagen voor aanvang een training te annuleren wanneer het vooraf aangegeven minimum aantal deelnemers niet is bereikt. 

5.Medewerking door de opdrachtgever 

5.1 De opdrachtgever zal Nicole Megens Onderwijscoaching steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Nicole Megens Onderwijscoaching noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten. 

6. Werk- en cursusmaterialen 

6.1. Het copyright van de uitgereikte werk- en cursusmaterialen berust bij Nicole Megens Onderwijscoaching of de belanghebbenden bij wie dit rechtens berust.
6.2. Tenzij anders is aangegeven berust het werk- en trainingsmateriaal bij Nicole Megens Onderwijscoaching.
6.3 Alle door Nicole Megens Onderwijscoaching verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen overeenkomsten, ontwerpen enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Nicole Megens Onderwijscoaching worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

7.Wijzigingen

7.1 Hoewel Nicole Megens Onderwijscoaching een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is Nicole Megens Onderwijscoaching tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
7.2 Een dergelijke instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
7.3 Wanneer Nicole Megens Onderwijscoaching instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Nicole Megens Onderwijscoaching steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden.

8.Geheimhouding 

8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

9.Prijzen

9.1 De in de offerte genoemde prijzen van Nicole Megens Onderwijscoaching zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten (reis-, verblijf, verzend- en administratiekosten), tenzij anders aangegeven.
9.2 Bij begeleidingsopdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden en/of die een bedrag te boven gaan van € 3.000,- , kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekeningen worden gebracht. Bij congressen, thema- en studiedagen behoudt Nicole Megens Onderwijscoaching zich het recht eerder te factureren. 

10.Betaling 

10.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Nicole Megens Onderwijscoaching anders is aangegeven, dient betaling van de door Nicole Megens Onderwijscoaching verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen dertig dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
10.2 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Nicole Megens Onderwijscoaching gerechtigd, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente van 1% per maand in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Nicole Megens Onderwijscoaching vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien een bedrag verschuldigd aan Nicole Megens Onderwijscoaching van alle aan het incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid voor schade voor Nicole Megens Onderwijscoaching is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. Nicole Megens Onderwijscoaching is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2 Nicole Megens Onderwijscoaching is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
11.3 De opdrachtgever vrijwaart Nicole Megens Onderwijscoaching en haar medewerkers of externe partijen die in naam van Nicole Megens Onderwijscoaching training of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Nicole Megens Onderwijscoaching (op)geleverde wordt gemaakt.

12.Klachten 

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden of geleverde producten worden afgehandeld volgens de klachtenprocedure die opvraagbaar is via nicole@nicolemegens.nl.

13.Geschillen 

13.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.
13.2 Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
13.3 Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Nicole Megens Onderwijscoaching.