Algemene voorwaarden

Nicole Megens Onderwijscoaching is een eenmanszaak gevestigd aan de Celestinelaan 109, 6651TD in Druten en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 67623557. Nicole Megens Onderwijscoaching adviseert en ondersteunt leerkrachten en scholen bij het creëren van een veilig pedagogisch klimaat door training en coaching.

 

Artikel 1 Begrippen

Nicole Megens Onderwijscoaching: de partij die de dienst aanbiedt en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon die met Nicole Megens Onderwijscoaching een overeenkomst sluit of wenst te sluiten voor het verrichten van werkzaamheden en daarmee een betalingsverplichting aangaat.
Deelnemer: de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon die deelneemt aan coaching cursus, training of traject van Nicole Megens Onderwijscoaching.
Opdracht: de werkzaamheden die opdrachtgever door Nicole Megens Onderwijscoaching uitgevoerd wil hebben en waarvoor een overeenkomst gesloten wordt.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie per e- mail.
Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Website: de website van Nicole Megens Onderwijscoaching: https://nicolemegens.nl

 

Artikel 2 Toepasbaarheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, facturen en werkzaamheden van Nicole Megens Onderwijscoaching, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, nascholingen, coaching, en andere vormen van begeleiding hierna te noemen ‘trainingstraject’ of ‘coaching’.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Nicole Megens Onderwijscoaching.
2.3 Eventueel door jou gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
2.4 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden, zijn pas van toepassing als deze door Nicole Megens Onderwijscoaching zijn geaccepteerd.
2.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op meerwerk opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten.
2.6 Nicole Megens Onderwijscoaching mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Hierover ontvang je schriftelijk bericht.
2.7 Wanneer één of meerdere artikelen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, blijven de overige artikelen volledig van toepassing.
2.8 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Nicole Megens Onderwijscoaching derden inschakelt.
2.9 Wanneer je akkoord gaat met een aanbod van Nicole Megens Onderwijscoaching gaat Nicole Megens Onderwijscoaching ervan uit dat je bekend bent met deze algemene voorwaarden en akkoord gaat met de inhoud ervan.
2.10 Wanneer artikelen uit deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de inhoud van de overeenkomst, dan heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang.

Artikel 3 Aanbod/ offertes 
3.1 Een offerte heeft een geldigheidsduur van maximaal vier weken (4) tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de offerte. Aanvaarding van de offerte na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Nicole Megens Onderwijscoaching.
3.2 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, aangezien Nicole Megens Onderwijscoaching CRKBO geregistreerd is en daarmee vrijgesteld van BTW.
3.3 De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de diensten die in het aanbod of de offerte zijn beschreven.
3.4 Aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts van toepassing als deze door Nicole Megens Onderwijscoaching schriftelijk zijn bevestigd.
3.5 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Nicole Megens Onderwijscoaching komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de offerte.
3.6 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging schriftelijk hebben bevestigd.
3.7 Na ondertekening door de opdrachtgever heeft deze zeven (7) dagen bedenktijd waarbinnen hij zonder opgave van redenen of kosten de opdracht kan annuleren.

Artikel 4 Annulering door opdrachtgever 
4.1 De opdrachtgever voor een trainingstraject of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training of coaching te annuleren per aangetekend verzonden brief.
4.2 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van een trainingstraject of coaching is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen.
4.3 Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de training of coaching is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.
4.4 Bij annulering na drie weken voor aanvang van de training of coaching is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.
4.5 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan een ondersteuningstraject of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 5 Annulering door Nicole Megens Onderwijscoaching
5.1 Nicole Megens Onderwijscoaching heeft in geval van een trainingstraject het recht om bij ziekte, calamiteiten of overmacht zonder opgave van redenen een trainingstraject te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Nicole Megens Onderwijscoaching betaalde bedrag. Dit vindt binnen veertien (14) dagen plaats.
5.2. Nicole Megens Onderwijscoaching heeft het recht uiterlijk veertien (14) dagen voor aanvang een training te annuleren wanneer het vooraf aangegeven minimum aantal deelnemers niet is bereikt.

Artikel 6 Medewerking door de opdrachtgever 
6.1 Alle door Nicole Megens Onderwijscoaching verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen overeenkomsten, ontwerpen enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Nicole Megens Onderwijscoaching worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
6.2 De opdrachtgever zal Nicole Megens Onderwijscoaching steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Nicole Megens Onderwijscoaching noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.

Artikel 7 Uitvoering van een opdracht
7.1. Nicole Megens Onderwijscoaching heeft het recht haar diensten te wijzigen. Hierover ontvangt de opdrachtgever vooraf bericht.
7.2 In het geval tijdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat wijziging of aanvulling van de werkzaamheden nodig is om de opdracht goed uit te voeren, zullen partijen in onderling overleg de opdracht aanpassen. Als dit invloed heeft op de prijs, zal Nicole Megens Onderwijscoaching de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
7.3 Nicole Megens Onderwijscoaching zal geen meerkosten in rekening brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Nicole Megens Onderwijscoaching kunnen worden toegerekend.

Artikel 8 Werk- en cursus/trainingsmaterialen 
8.1. Het copyright van de uitgereikte werk- en cursusmaterialen berust bij Nicole Megens Onderwijscoaching of de belanghebbenden bij wie dit rechtens berust.
8.2. Tenzij anders is aangegeven berust het werk- en trainingsmateriaal bij Nicole Megens Onderwijscoaching.
8.3 Alle door Nicole Megens Onderwijscoaching verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen overeenkomsten, ontwerpen enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Nicole Megens Onderwijscoaching worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
8.4 Alle materialen die in het kader van training en daarbuiten door ons ter beschikking worden gesteld, evenals de materialen die worden ontwikkeld in het kader van de training, blijven exclusief eigendom van Nicole Megens Onderwijscoaching. Eigendommen mogen zonder onze toestemming niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
8.5 Het is niet toegestaan inloggegevens door te sturen naar een derde persoon of organisatie. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan.

Artikel 9 Wijzingen
9.1 Hoewel Nicole Megens Onderwijscoaching een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is Nicole Megens Onderwijscoaching tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
9.2 Een dergelijke instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
9.3 Wanneer Nicole Megens Onderwijscoaching instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Nicole Megens Onderwijscoaching steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden.

Artikel 10 Geheimhouding 
10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11 Prijzen
11.1 De in de offerte genoemde prijzen van Nicole Megens Onderwijscoaching zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten (reis-, verblijf, verzend- en administratiekosten), tenzij anders aangegeven.
11.2 Bij begeleidingsopdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden en/of die een bedrag te boven gaan van € 3.000,- , kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekeningen worden gebracht. Bij congressen, thema- en studiedagen behoudt Nicole Megens Onderwijscoaching zich het recht eerder te factureren.

Artikel 12 Betaling 
12.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Nicole Megens Onderwijscoaching anders is aangegeven, dient betaling van de door Nicole Megens Onderwijscoaching verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen dertig dagen (30) na factuurdatum te zijn voldaan.
12.2 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Nicole Megens Onderwijscoaching gerechtigd, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente van vijf procent (5%) per maand in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Nicole Megens Onderwijscoaching vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien een bedrag verschuldigd aan Nicole Megens Onderwijscoaching van alle aan het incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op vijftien procent (15%) van het te incasseren bedrag met een minimum van vijfhonderd euro (€ 500,-) per onbetaalde factuur, te voldoen. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als hele maand gerekend.
Ook heeft Nicole Megens Onderwijscoaching het recht de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te beëindigen als de opdrachtgever zich niet houdt aan zijn betalingsverplichting.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 De aansprakelijkheid voor schade voor Nicole Megens Onderwijscoaching is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. Nicole Megens Onderwijscoaching is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2 Nicole Megens Onderwijscoaching is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
13.3 De opdrachtgever vrijwaart Nicole Megens Onderwijscoaching en haar medewerkers of externe partijen die in naam van Nicole Megens Onderwijscoaching training of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Nicole Megens Onderwijscoaching (op)geleverde wordt gemaakt.

Artikel 14 Onvoorziene omstandigheden en overmacht
14.1 Nicole Megens Onderwijscoaching is niet aansprakelijk in geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht. Hieronder wordt onder andere, maar niet uitsluitend verstaan: overheidsmaatregelen, ziekte of arbeidsongeschiktheid, uitval van- of storingen in de telecommunicatie of internetverbinding.
14.2 Wanneer een overmachtssituatie tijdens een periode van dertig (30) dagen blijft bestaan of als voorzien kan worden dat de situatie langer dan dertig (30) dagen gaat duren, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 15 Klachten
15.1 Als de opdrachtgever niet tevreden is over de dienstverlening van Nicole Megens Onderwijscoaching of een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht dient hij dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te melden bij Nicole Megens Onderwijscoaching via nicole@nicolemegens.nl
15.2 Nicole Megens Onderwijscoaching zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
15.3 Partijen zullen altijd proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 16 Geschillen 
16.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.
16.2 Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
16.3 Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Nicole Megens Onderwijscoaching.

Privacybeleid

Wie zijn we
Nicole Megens Onderwijscoaching is verantwoordelijk voor is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Website-adres is: https://nicolemegens.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen
Persoonsgegevens
Nicole Megens Onderwijscoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens:  Bewaartermijn – Tot abonnee zelf uitschrijft. Reden: Versturen nieuwsbrief
Personalia:  Bewaartermijn >Bewaartermijn – Tot abonnee zelf uitschrijft. Reden: Versturen nieuwsbrief
Delen van persoonsgegevens met derden
Nicole Megens Onderwijscoaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.
Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Contactformulieren
Contactformulieren worden uitsluitend gebruikt om de klant in contact te laten komen met Nicole Megens Onderwijscoaching. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Met wie we jouw data delen
Data verzameld via de website worden uitsluitend gebruikt door Nicole Megens Onderwijscoaching en worden niet gedeeld met andere partijen.

Hoe lang we jouw data bewaren
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Aanvullende informatie
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nicolemegens.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies
Nicole Megens Onderwijscoaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Van welke derde partijen we data ontvangen
Nicole Megens Onderwijscoaching ontvangt geen data van derde partijen.

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens
Nicole Megens Onderwijscoaching neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nicole Megens Onderwijscoaching) tussen zit. Nicole Megens Onderwijscoaching gebruikt geen extra computerprogramma’s of -systemen.

Persoonsgegevens beveiligen
Nicole Megens Onderwijscoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@nicolemegens.nl.

 

 

Je bent er bijna!

Waar mag ik het e-book naartoe sturen?

Privacyverklaring

Check de mail om het e-book te downloaden!

Je bent er bijna!

Waar mag ik het e-book naartoe sturen?

Privacyverklaring

Check de mail om het e-book te downloaden!

Je bent er bijna!

Waar mag ik het e-book naartoe sturen?

Privacyverklaring

Check de mail om het e-book te downloaden!

Op zoek naar snelle groepsvormers?

Download dan het gratis e-book met 15 snelle groepsvormers voor buiten én binnen.

Privacyverklaring

Check de mail om het e-book te downloaden!

Je bent er bijna!

Waar mag ik het e-book naartoe sturen?

Privacyverklaring

Check de mail om het e-book te downloaden!

Je bent er bijna!

Waar mag ik het e-book naartoe sturen?

NMO E-book Schitteren met je groep

Check de mail om het e-book te downloaden!

Aanmelding nieuwsbrief De Kracht van Verschillen

- Human Dynamics -

 

 

Meld je aan voor deze nieuwsbrief door hier jouw naam en e-mailadres in te vullen:

Privacyverklaring

Bedankt voor je aanmelding! Je ontvangt vanaf nu steeds de laatste info rondom de Kracht van Verschillen - Human Dynamics-.

Wil je 15 Snelle Groepsvormers?

Wil je 15 Snelle Groepsvormers?

In dit praktische e-book heb ik 15 snelle Groepsvormers voor je verzameld die je binnen én buiten kunt doen. Voor jouw groep én voor jouw team.

Nieuwsgierig?

Vul het formulier in en ontvang het e-book in jouw mailbox.

Check de mail om het e-book te downloaden!

Op zoek naar rust in jouw klas?

In dit praktische e-book heb ik drie gouden tips voor je om in no-time rust in jouw klas te creëren?

Wil jij zo snel mogelijk rust in jouw groep?

Vul dan het formulier in en ontvang het e-book direct in jouw mailbox.

Check de mail om het e-book te downloaden!